W Statucie - wssto

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

W Statucie

CZŁONKOWIE
 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • zwyczajnych,

 • wspierających,

 • honorowych.


Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
Za zgodą Zarządu Głównego członków zwyczajnych mogą przyjmować również terenowe jednostki organizacyjne i jednostki specjalistyczne.


CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna działającana rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu powszechnego, turystyki i rekreacji lub zadań proobronnych, która akceptuje postanowienia niniejszego Statutu.


Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

 • obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który złożył pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia;

 • małoletni, w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,po złożeniu deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia popartej przez dwóch wprowadzających pełnoletnich członków zwyczajnych;

 • osoba prawna, akceptująca zawarte w Statucie cele i kierunki działalności, która złożyła akces przystąpienia do Stowarzyszenia w formie pisemnej deklaracji. Członkowie zwyczajni będący osobami prawnymi działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.


Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

 • zgłaszać wnioski wobec władz Stowarzyszenia dotyczące jego działalności;

 • uczestniczyć we wszystkich formach działalności organizacyjnej i szkoleniowej Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Główny;

 • korzystać z prawa pierwszeństwa udziału w imprezach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz zniżek organizacyjnych określonych przez Zarząd Główny;

 • korzystać z innych świadczeń przewidzianych dla członków Stowarzyszenia oraz bazy i urządzeń pozostających w jego zarządzie lub dyspozycji;

 • posługiwać się legitymacją członkowską oraz nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia.


Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani:

 • aktywnie działać na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury fizycznej, turystyki i rekreacji ruchowej oraz kształtowania postaw proobronnych;

 • czynnie uczestniczyć w realizacji programu, zadań i przedsięwzięć Stowarzyszenia;

 • przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia;

 • przestrzegać przepisów dotyczących organizacji imprez oraz uprawiania sportów masowych, turystyki i zadań proobronnych;

 • reprezentować godnie imię członka Stowarzyszenia;

 • regularnie opłacać składkę członkowską w wysokości i terminach określonych przez Walne Zebrania Członków.


Zostań członkiem zwyczajnym >>> zobacz


CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY


Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub osoba fizyczna, uznająca jego cele statutowe oraz wspierająca materialnie i (lub) merytorycznie jego działalność.
Członkowie wspierający, będący osobami prawnymi, działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
Członkowie wspierający opłacają roczną składkę członkowską, której minimalną wysokość określa uchwałą Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:

 • przysługujące członkowi zwyczajnemu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego;

 • udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków (Delegatów).


Zostań członkiem wspierającym >>> zobaczCZŁONKOWIE HONOROWI


Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia, szczególnie zasłużonym dla jego działalności i rozwoju może być nadana godność Członka Honorowego.

Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

Członek Honorowy Stowarzyszenia korzysta z praw przysługujących członkowi zwyczajnemu oraz zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego