Cele działania - wssto

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Cele działania

STOWARZYSZENIE
 

Celami działania Stowarzyszenia są: popularyzowanie, upowszechnianie i organizowanie
w środowisku wojskowym i cywilnym przedsięwzięć służących krzewieniu kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, rozwijaniu turystyki i krajoznawstwa oraz kształtowaniu postaw proobronnych społeczeństwa, głównie wśród młodzieży.


Cele powyższe Stowarzyszenie
realizuje w szczególności poprzez:


 • zrzeszanie osób fizycznych i osób prawnych, działających w zakresie sportu powszechnego, kultury fizycznej i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, kształtowania postaw proobronnych społeczeństwa oraz reprezentowanie ich wobec władz państwowych, administracyjnych, samorządowych oraz kierownictw organizacji i stowarzyszeń sportowych, turystycznych, paramilitarnych i innych;


 • opracowywanie i wdrażanie kierunków działania Stowarzyszenia;


 • popularyzację, krzewienie oraz inspirowanie rozwoju kultury fizycznej, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa w środowisku wojskowym i cywilnym;


 • edukację oraz kształtowanie postaw proobronnych społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży;


 • kształtowanie umiejętności oraz upowszechnianie wiedzy niezbędnych z punktu widzenia zadań i polityki obronnej państwa;


 • rozbudzanie umiłowania kraju i jego regionów oraz kształtowanie postaw patriotycznych;


 • planowanie, organizowanie i realizowanie imprez sportu powszechnego, turystyki i rekreacjioraz sportowo-obronnych;


 • popularyzację w środowiskach działania zachowań proekologicznych i prozdrowotnych, zwłaszcza rekreacji i rehabilitacji ruchowej, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych;


 • kształcenie oraz doskonalenie kadr instruktorskich kultury fizycznej, sportu powszechnego, turystyki i rekreacji oraz w innych dziedzinach niezbędnych dla zabezpieczenia realizacji celów Stowarzyszenia;


 • popularyzację celów i kierunków pracy Stowarzyszenia poprzez realizację działalności wydawniczej;


 • współpracę z wojskowymi i cywilnymi stowarzyszeniami sportowymi, turystycznymi i proobronnymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi o pokrewnych celach i kierunkach działania;


 • prowadzenie różnych form działalności gospodarczej, umożliwiających pozyskanie środków na realizację celów i zadań Stowarzyszenia.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego